Valde Widigsson konkurs hellre än att lämna kontrollen?

Eva Widigsson och Olle Widigsson begärde Svenska Bergsbruk i konkurs den 1 december. På så sätt utraderar de hela bolagets värde. Jag antar att det är i linje med värdegrunden och att agerandet gynnar alla 1300 aktieägare.

Så fort Widigssons övertog kontrollen av bolaget började de med att angripa invandringskritiker, att dessa inte skulle äga aktier och att de inte kunde bedriva verksamheten när ägarsituationen såg ut som den gjorde. De skyllde således sina egna tillkortakommanden på andra, en situation de dessutom var väl medvetna om när de tog uppdraget. Men genom att agera så ställde de sig på ”den goda sidan” och hoppades att media skulle skydda deras kommande agerande.

I steg två lämnade de polisanmälan efter de försökt komma över dessa aktier. Eventuellt för att paralysera motståndet samtidigt som de äskade pengar i befintliga ägarkretsar. Olle Widigsson upplöste samtidigt Patrik Brinkmanns aktier som bolaget deponerade i avvaktan på Bergsstatens beslut (vilket är orsaken till hotet om stämning). Upplösningen gjordes troligen för att säkerställa kontrollen över bolaget. Enligt uppgift planerades en emission på 10 öre aktien när väl befintliga ägare ställt upp med medel till högre kurser.

Mot bakgrund av allt detta begärde jag en extra stämma. Paret Widigsson visste då att spelet var över om kontrollen av bolaget eftersom mer och mer aktieägare insett vad de höll på med. I det läget väljer de som det verkar att sätta bolaget i konkurs, istället för att ge ägarna möjligheten att försöka reda ut situationen. – Väljer de således att försöka bränna alla värden när de inte själva kan kontrollera dessa?

Några problematiska förhållanden med konkursansökan:
– De hänvisar till ev tvivelaktiga fakturor, alternativt fakturor som är villkorade av kvittning. Annars har de medvetet eller av oaktsamhet själva tagit på sig kostnader under denna korta tid så att situationen uppkommit av egen förskyllan, trots nyligen gjord finansiering.
– De har inte kontaktat aktieägarna för att finansiera ev. behov av likvider. D.v.s. ev fakturor hade säkerligen kunnat undanröjas då det är små värden i relation till fyndigheternas.
– De har inte accepterat medlingsförsök om stämningen de hänvisar till. D.v.s. risken kunde troligen helt undvikas. Orsaken till stämningshotet var också Widigssons personliga agerande då de upplöste aktier de ansvarade för.

Möjliga motiv till agerandet:
– Minska värdet på Patriks Brinkmanns aktier (de är värda noll i en kk) och på så sätt ev kunna hävda att Patrik inte lidit någon skada av att de upplöste hans aktier.
– Att själva eller via bulvaner köpa upp delar av konkursboet. Eventuellt via fakturor som kan ifrågasättas.
– Att omöjliggöra att bolaget stämmer paret Widigsson för den skada de eventuellt åsamkat Svenska Bergsbruk.

Konkursen är som jag ser det helt onödig och ligger inte i någon aktieägares intresse. Jag hoppas verkligen inte agerandet är lagligt och de kan ro hem denna “manöver”. I synnerhet som styrelsen gjort sig otillgänglig och har konsekvent vägrat svara på kontaktförsök senaste veckorna och på inget sätt försökt hitta lösningar på situationen.

 

Mejl skickat till hela styrelsen den 29 november.

Till Styrelsen i Svenska Bergsbruk samt Patrik Brinkmann:
Hej!
Det är med bekymmer jag mottagit information om sista tidens utveckling och uppseglande rättstvist i Svenska Bergsbruk. Jag är orolig för vad som ska komma ut av detta och som aktieägare vill jag att rättstvister och dryga juristkostnader undviks.
Jag har därför talat med Patrik för att se vad som kan göras, han gick med på att avvakta med att lämna in stämningen någon dag under förutsättning att vi kan hålla ett styrelsemöte per omgående där frågan kan dryftas och där Patrik och jag inadjungeras.
Patriks uppfattning är att han är helt avskuren med direktkontakt med styrelsen (en situation jag tyvärr känner igen mig i). Det normala är istället att styrelsen står i dialog med de största ägarna av bolaget. För att råda bot på den situationen och förhoppningsvis kunna föra en dialog som löser upp den uppkomna situationen till bolagets bästa föreslår jag att ett styrelsemöte hålls under morgondagen där Patrik Brinkmann, samt undertecknad inadjungeras.
Jag hoppas vi tillsammans kan reda ut situationen och komma vidare på ett sätt som kan gynna bolaget och alla dess aktieägare.
Mvh
Björn Herstad